Sociale aanpak

Samenredzaamheid en Zelfredzaamheid

De sociale aanpak is één van de vier pijlers waarop de wijkaanpak van ’s-Heerenberg-Oost rust. Ons doel is om de samenredzaamheid in Oost te vergroten en de zelfredzaamheid te verstevigen.

Aanleidingen
Een forse concentratie van kwetsbare huishoudens in sommige delen van de wijk, verdwijnen van plekken om je buurtgenoten te ontmoeten, verloedering van het openbaar gebied, minder buurtbinding en meer anonimiteit. Deze en andere zaken zijn aanleiding om in een overwegend fysieke wijkaanpak óók oog te hebben voor het sociale stuk. We willen ook in sociale zin bouwen aan Oost.

Samenredzaamheid, burencontact, elkaar kennen en gezien worden, betrokkenheid bij elkaar, je fijn voelen in je eigen woon- en leefomgeving: dat alles kan helpend zijn als je in een kwetsbare positie zit. Soms zijn het zelfs randvoorwaarden om zelfredzamer te worden, om uit je kwetsbare situatie te kunnen komen.

Samenredzaamheid is ook van belang voor bewoners die zich prima zelf redden; samen zorgen voor een fijne buurt om in te wonen en leven is leuk én in het eigen belang. Ieder kan immers in een situatie belanden waarin je, tijdelijk of langdurig, minder zelfredzaam bent. Je geborgen voelen door je buurt en buren is juist dan een groot goed.

Stimuleren van samenredzaamheid
Via Trefpunt De Bongerd willen we de energie die verscholen is in de wijk aanwezig aanwakkeren. Door een thuishonk te bieden aan bewonersinitiatieven krijgen deze meer zichtbaarheid en aanloop. En als zo’n thuishonk er eenmaal is biedt dat kansen voor bewoners die nu nog niet van zich laten horen, maar misschien wel mooie ideeën hebben voor hun buurt en daarvoor een plek zoeken. In de kern werken we aan gemeenschapsvorming door concreet te doen, te zorgen voor ontmoeting en de verhalen die daaruit ontstaan te delen met de wijk.

Verstevigen van de zelfredzaamheid
Wij richten ons in eerste instantie op een aantal plekken in Oost waarvan we weten dat er veel kwetsbare mensen wonen. Dat zijn de flats van de Bergherveld en de Maria van Nassaulaan. Door juist op die plekken niet alleen te handelen als er signalen zijn van overlast, huurachterstand, vervuiling, gesloten deuren, crisis maar er gewoonweg meer te zijn verwachten we meer te bereiken. We willen toe naar een brede waakzaamheid op schulden, zorgen, armoede en eenzaamheid.

Wat gaan we onder andere concreet doen in 2023:

  • Trefpunt de Bongerd bruisend houden als informatie- en trefpunt van de wijk.
  • Wekelijk inloopmoment, met afwisselend aanwezig mensen van Plavei, Welcom en het Sociaal team van de gemeente Montferland. Zodat buurtbewoners er terecht kunnen met vragen, zorgen, ideeën en signalen.
  • Stut en steun bieden aan bewonersgroepen met ideeën voor buurtactiviteiten.
  • Met de jeugd van Oost in gesprek om te horen hoe zij hun vrije tijd in de wijk invullen, wat zij missen en waar ze hun energie in willen steken.
  • Kennismakingsgesprekken met nieuwe buurtbewoners die huren van Plavei. Welcom en Plavei trekken daarin samen op.
  • Luisterend oor voor buurtbewoners in een kwetsbare positie. Stut en steun bij het hervinden van zingeving. Kleine, betekenisvolle ontmoetingen organiseren voor mensen in Oost.
  • Idee van buurtverbinders: onderzoeken, animo polsen en van start waar animo is.