De Bongerd

Probleem

In de visie ’s-Heerenberg-Oost is de locatie De Bongerd benoemd als ‘levendig centrum met aandacht voor groen en parkeren’. Hieruit spreekt de wens van de bewoners om de oude glorie van de wijk te herstellen. Ooit ontworpen als een moderne wijk met een eigen winkelcentrum die voor levendigheid stond. Een plek waar bewoners elkaar tegen kwamen en een praatje konden maken. Bewoners voelden zich er thuis en met trots vertelden ze dat ze in Oost woonde.

In 2023 is van dit beeld weinig meer over. De levendigheid is verdwenen en het trots zijn op de wijk, is er ook niet meer. In 50 jaar tijd is er veel veranderd. Door schaalvergroting, de komst van internetwinkels en toegenomen mobiliteit kunnen kleine middenstanders zich moeilijk handhaven in een woonwijk. Het gebied ‘De Bongerd’ is het toonbeeld van een locatie waar winkels moesten sluiten. De uitstraling vermindert, het gebied verloedert en er ontstaat een gevoel van onveiligheid. Het hart van de wijk is veranderd in een plek zonder functie en aantrekkingskracht. De gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk nemen toe. De visie ’s-Heerenberg-Oost heeft deze problematiek breed op tafel gelegd en prioriteit gegeven.

Oude winkelcentrum

De hoogste prioriteit van de aanpak ligt bij het voormalige winkelcentrum. Uit gesprekken met de eigenaren is naar voren gekomen dat één van hen het initiatief wil nemen om het gebied opnieuw te ontwikkelen. Deze partij is gevraagd om de overige eigendommen te kopen. Dit is belangrijk om als één partij met de gemeente te onderhandelen over aankoop en/of ruiling van gronden. Daarmee kan op de snelste en makkelijkste manier een samenwerking ontstaan. Ook de naastgelegen woon- en werklocatie kan bij de verkoop betrokken worden. De ontwikkelende partij heeft tijd nodig om met de andere eigenaren tot een akkoord te komen. Tegelijkertijd willen we zo snel mogelijk stappen vooruit zetten. Daarom is vanuit de gemeente een datum meegegeven aan de ontwikkelende partij om duidelijkheid te geven of de verkoop van alle eigendommen is gelukt. De datum is gesteld op 1 mei 2023.

Als het de ontwikkelende partij op tijd is gelukt dan gaan we afspraken maken over het verdere verloop van de samenwerking en hoe het plan er verder uit gaat zien. Als de verkoop niet lukt dan gaat de gemeente zelf een plan opstellen waarin zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de eisen en wensen zoals deze in de Visie ’s-Heerenberg-Oost staan beschreven. Hoe het plan ook gaat lopen, de bewoners worden in de planvorming meegenomen. De manier van meenemen wordt verder uitgewerkt. De plannen worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar woningbouw op deze locatie.

Locatie Galamaschool

De locatie Galamaschool wordt gezien als de meest ideale plek van functies die voor de levendigheid in de wijk moeten zorgen. Functies die hier mogelijk kunnen komen zijn een supermarkt, zorgwoningen, medisch centrum, winkels en een snackbar. Al deze functies moeten nog verder onderzocht worden. En vooral de supermarktfunctie vraagt meer onderzoek. Als er gekeken wordt naar de ruimte dan past een supermarkt zeker. Een supermarkt zorgt ook voor levendigheid in de wijk. Maar de juridische kant moet nog wel goed uitgezocht worden. Deze onderzoeken worden momenteel door marktpartijen uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen doorslaggevend zijn of de komst van een supermarkt wel of niet mogelijk is. Het is de bedoeling dat de locatie van de Galamaschool aan het begin van het schooljaar 2025/2026 vrijkomt. De planning is hierbij afhankelijk van de bouw van het nieuwe IKC-gebouw aan de Zeddamseweg.