Terug- en vooruitblik van Oost kijkt vooruit

StIntentieovereenkomst 22 maart
Er gebeurde best veel achter de schermen nadat de gemeenteraad op 3 februari ‘JA’ zei tegen de toekomstvisie van ’s-Heerenberg-Oost. Zo gingen we, gemeente en Plavei, aan de slag met het maken van een intentieovereenkomst. Dit is een officieel document waarin beide partijen naar elkaar uitspreken dat ze de doelen in de visie willen halen. Niet alleen. Maar samen met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarin staan ook de hoofdlijnen wat we van elkaar verwachten als we de visie gaan verwezenlijken. Op 22 maart werd een krabbel onder het document gezet.

Opruimdag in maart
We, Plavei en gemeente, hielpen in maart bij de Opruimdag van de Galamaschool en de Zwerfvuilbrigade. Het was een sfeervolle en zinvolle dag. Kinderen uit de wijk gingen samen met de Zwerfvuilbrigade en medewerkers van Plavei het zwerfvuil uit de wijk opruimen. Andere medewerkers van Plavei hielpen huurders met het lenteklaar maken van hun tuinen en zij maakten achterpaden schoon. Welcom maakte dit initiatief mede mogelijk.

Verkiezingen en coalitieonderhandelingen
De gemeenteraadsverkiezingen waren op 16 maart. De coalitieonderhandelingen startten en op 9 juni werden 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Zij konden vanaf dat moment beslissingen nemen.

Op 30 juni akkoord van gemeenteraad voor (extra) mensen en geld
Om de visie uit te werken zijn (extra) mensen en geld nodig. Daarom vroegen we budget aan. Deze budgetaanvraag moest door b&w en de gemeenteraad geaccordeerd worden. Gemeente heeft namelijk niet alle mensen in dienst die nodig zijn voor de uitwerking van deze majeure wijkaanpak. Deze moeten gevonden worden, wat een uitdaging is in deze krappe arbeidsmarkt. Op 30 juni stemde de gemeenteraad met de budgetaanvraag in. Hier waren wij blij mee. We konden mensen een contract aanbieden, inhuren of werven voor Oost kijkt vooruit.

Wat je hierboven leest is bureauwerk. Je ziet het niet in de wijk terug in de vorm van een nieuw huis, extra groen, een supermarkt of parkeerplaatsen. Het zorgt er wel voor dat we nu een goede financiële en organisatorische basis hebben.

Bijeenkomsten met betrokken bewonersgroep
Regelmatig zijn we in contact met individuele leden van de actieve en betrokken bewonersgroep, via telefoontjes, e-mail of whatsapp. Begin april en begin september 2022 praatten we elkaar in de voltallige groep bij. Welcom is altijd aanwezig bij deze bijeenkomsten. Met deze groep enthousiaste bewoners hebben we al sinds de visieontwikkeling in 2021 contact. We leggen zaken aan hun voor. We informeren ze over de status van de wijkaanpak en de bewoners vertellen ons over hun tips en tops. Tussen de bijeenkomsten door is er dus onderling regelmatig contact. Ook maken we kennis met een aantal leden van de Bewonersgroep Dorpsraad Lengel. Zij maken nu permanent deel uit van onze gesprekken over de wijkaanpak. Eind november treffen we elkaar weer.

Presentatie over een groenere en duurzame wijk bij Stichting Wijkplatform ‘s-Heerenberg Oost
Op 13 september presenteerden drie professionals van de gemeente, welke duurzame kansen zij voor de wijk zien. Zij waren te gast op uitnodiging van het Stichting Wijkplatform ‘s-Heerenberg Oost. Samen met bewoners is gesproken over hoe Oost een groenere wijk wordt, beter beschermd wordt tegen hitte en natte periodes, met een mooie variatie van dieren en groen (biodiversiteit) en met een andere warmtebron dan aardgas.

Gezamenlijke ideeën voor een info-trefpunt in de wijk
Op 14 september 2022 zaten zo’n 8 bewoners, aantal teamleden van Oost kijkt vooruit en de kerncontactpersoon van Welcom bij de snackbar van Rik om tafel om dromen, ideeën en concrete kansen te bespreken voor een info/trefpunt in ’s-Heerenberg-Oost. Er zijn volop mooie ideeën van bewoners die we nu verder onderzoeken. De acties voor deze uitzoekklus lopen. Op 18 oktober treffen we elkaar weer in Resto de Bongerd om een vervolg te geven aan het toekomstige info/trefpunt in de wijk.
Ondertussen leeft bij het college van B&W de wens om zo spoedig mogelijk te starten met een infopunt in Oost. Dat doen we nu. Heel praktisch. Binnenkort horen en lezen bewoners meer over de start van een geïmproviseerd infopunt in de wijk.

Wekelijks 40 uur extra capaciteit in de wijk voor onderhoud en openbaar groen
Een nieuwe collega van groenonderhoud is al een tijdje wekelijks 40 uur extra in de wijk aanwezig. Deze nieuwe collega werkt mee in het (groen)onderhoud en hij begeleidt de groep mannen die aan het werk is. Van bewoners horen we positieve geluiden over het huidige (groen)onderhoud.

Jeugd in Oost
De aandacht ging de afgelopen tijd uit naar twee plekken in ‘Oost’, omdat vooral daar jongerenoverlast werd ervaren: de Hangaarts en de Bongerd.
Op verzoek van bewoners van de Hangaarts vond in juni 2022 een gesprek plaats met burgemeester, politie, BOA, straathoekwerk en sociaal team over de overlast, het gebrek aan een goede plek voor de jeugd in Oost, het gewenste toeziend oog vanuit politie en BOA. Er zijn concrete afspraken gemaakt en op 10 oktober komt dezelfde groep bewoners met burgemeester en wijkwerkers samen om terug te blikken op de afgelopen tijd.
In de zomerperiode laaide overlast op rondom de Bongerd en Galamaschool. Er zijn direct afspraken gemaakt voor extra surveillance door politie en BOA, aanspreken van de overlastgevende jongeren en beboeten bij herhaald gedrag. Het is er nu rustiger.
Tot slot de wens om de jongerenontmoetingsplek (JOP) te verplaatsen naar Oost: het heeft onze aandacht.

Plavei neemt een wijkbeheerder aan
Plavei heeft een wijkbeheerder aangenomen. Zijn grootste aandachtsgebied is ’s-Heerenberg-Oost. De wijkbeheerder loopt nog dit najaar in de wijk rond. Hij is veel in de wijk aanwezig en een belangrijk aanspreekpunt. Hij heet nieuwe huurders van Plavei welkom. Hij houdt een vinger aan de pols en een oogje in het zeil op het gebied van schoon, heel en veilig. Hij is daarvoor ook veel in contact met bijvoorbeeld politie en BOA. Hij motiveert mensen om tuin en achterpaden schoon te houden. Ziet u hem, maak dan gerust een praatje. Zo krijgt hij gevoel bij de wijk en kan hij het beste zijn werk doen. We zullen hem binnenkort aan de wijk voorstellen.

Vooruitblik van Oost kijkt vooruit

Je leest hieronder globaal hoe gemeente, Plavei en samenwerkingspartners de wijk de komende jaren samen met bewoners gaan aanpakken. We hebben een reden waarom we onze verwachting globaal houden. In de intentieovereenkomst die Plavei en gemeente met elkaar sloten, staat namelijk dat we de komende periode gebruiken om plannen te maken voor de wijkaanpak van Oost kijkt vooruit. Onderdeel van die plannen is dat we onder andere vaststellen wat, wanneer en waar wordt gebouwd. We verwachten dat we eind 2023 de puzzel compleet hebben.

Kortom, we staan met elkaar in oktober 2022 pas aan het begin van fikse voorbereidingen van de aanpak in ’s-Heerenberg-Oost. Wij kijken ongeveer 10 jaar en langer vooruit. De fasering die hieronder staat is daarom een voorspelling. De voorspelling is afhankelijk van allerlei ontwikkelingen (o.a. personeelswerving en -bezetting, overeenstemming met andere partijen zoals de eigenaren op de Bongerd, resultaten van onderzoeken) en kan daarom wijzigen.

VVL-terrein
In het najaar van 2022 starten we met omwonenden en betrokken bewoners met de planontwikkeling van het VVL-terrein. We houden hierbij de ontwikkelingen op de Lakermaat in de gaten.

Bewoners van ‘Oost’ en Lengel kunnen meepraten, meedenken en meedoen met de uitwerking van de schetsen van de VVL-velden die in de visie van ’s-Heerenberg-Oost staan. Zij krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Op basis van deze gezamenlijke uitwerking ontstaan eind 2022 de contouren van een stedenbouwkundig plan. In 2023 start de procedure om de bestemming van het gebied te veranderen. Na uitgifte van de grond kunnen een of meerdere ontwikkelende partijen in 2e helft van 2024 met (voorbereidingen voor) realisatie starten.

Start planvorming eind 2022
Start uitvoering woningbouw 2024

De Bongerd
We hebben de eigenaren van de panden van het winkelcentrum gevraagd om een integraal plan voor de Bongerd te maken, op basis van de uitgangspunten in de visie. We moeten met elkaar overeenstemming vinden over dat plan. Dit plan moet ervoor zorgen dat de Bongerd een levendig centrum van de wijk wordt waarin naast woningen ook centrumvoorzieningen in het groen komen. Gemeente is en blijft in overleg met de eigenaren.

Het leggen van contacten met supermarkteigenaren is ook nog steeds aan de gang. Een kleine delegatie van bewoners zat samen met gemeente bij enkele gesprekken met supermarktketens aan tafel. De gemeenteraad ontvangt heel binnenkort schriftelijk antwoord op hun vraag: “Hoe staat het met de inspanningsverplichting om een supermarkt naar de Bongerd te halen?”. Zodra de gemeenteraad dit kan lezen, is het ook voor alle wijkbewoners openbaar.

Vooralsnog ligt initiatief bij de eigenaren. Gemeente neemt wél initiatief om met eigenaren in gesprek te blijven zodat er voortgang komt. De planning is vooralsnog afhankelijk van het plan van de eigenaren.

Drieheuvelenpark
In 2023 starten we samen met wijkbewoners (huurders en woningeigenaren) met de planvorming van het toekomstige Drieheuvelenpark. In het park kun je wonen, ontmoeten, bewegen en spelen. We willen eind 2023 de wijkbewoners in het algemeen en de huurders van Plavei in het bijzonder laten weten hoe het plan eruit gaat zien en wat dit betekent voor de huizen van de huurders van Plavei. Qua uitvoering zullen we er ongeveer vijf tot tien jaar aan de slag zijn.

Start planvorming 2023
Einde uitvoering 2033

“De Scheg”, Schapenweide
Gemeente onderhandelt over het aankopen van de grond. Gemeente is zich bewust van de urgentie van toevoeging van woningen, maar is ook afhankelijk van de aankopen.

Toekomstbestendige en groene wijk
In het najaar (30 november 2022) start de gemeente met gesprekken met wijkbewoners over een groenere en koelere wijk. Dit gebeurt in de vorm van een grote bijeenkomst: een duurzaamheidscafé.
Een belangrijk thema is een toekomstige warmteoplossing voor de wijk.  
Daarna willen we in overleg met bewoners een onderzoek opstarten naar alternatieven voor aardgas. We hopen dat we binnen 2 jaar een warmteplan voor de wijk hebben. In dat warmteplan staat onder andere de meest kansrijke toekomstige warmteoplossing voor de verschillende buurten.

Najaar 2022 in gesprek met wijkbewoners

Eind 2022 start onderzoek alternatieven aardgas.
2023/2024 warmteplan

Sociale Aanpak
Gemeente verwacht dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2023 een projectplan van de Sociale Aanpak ontvangt. Hierin staat welke activiteiten en inspanningen we samen met bewoners oppakken om de samenredzaamheid te verstevigen.

Ondertussen houden we vinger aan de pols als het gaat om de huidige problematiek (Oost kijkt naar nu). Wij pakken in Oost patronen aan (jongerenverveling, jongerenoverlast, overlast tijdelijke bewoning, etc.): daar zetten we onze tanden in.

Reeds gestart, aandacht voor heden en toekomst.

In gesprek zijn en blijven met bewoners
Gemeente, Plavei en Welcom zijn en blijven regelmatig in gesprek met de actieve bewonersgroep, waar ook het Stichting Wijkplatform ‘s-Heerenberg Oost deel van uitmaakt. We werken aan allerlei zaken samen, van het toekomstige info/trefpunt, tot aan de communicatiestrategie. Eind november komen we als groep weer samen. Maar we blijven elkaar ook tussen de ontmoetingen door bellen, mailen en treffen. Daarnaast gaan we steeds meer andere wijkbewoners ontmoeten en zo ontstaat er steeds meer samenwerking.

Op dit moment is er een facebookpagina van ’s-Heerenberg-Oost kijkt vooruit online waarin we gezamenlijk de inspanningen en resultaten naar de wijk communiceren en waar bewoners het programmateam van Oost kijkt vooruit en omgekeerd makkelijk kunnen vinden. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwsbrief.

Facebook van ’s-Heerenberg-Oost kijkt vooruit is in de lucht.
Nieuwsbrief van ’s-Heerenberg-Oost kijkt vooruit ligt komende maand op de mat.
Geïmproviseerd infopunt gaat op 26 oktober, 2, 9 en 16 november van 16.00 – 18.00 uur bij Resto de Bongerd open.
Kijk ook op www.oostkijktvooruit.nl.